c语言设计(TVI)地铁自动售票机---@颜麓

(38) 2024-05-05 21:01:01

设计TVI (地铁自动售票机)机软件。
输入站数,计算费用,计费规则,6站2元,7-10站3元,11站以上为4元。
输入钱数,计算找零(找零时优先找回面额大的钞票),找零方式为各种面额张数,可识别面额: 100, 50, 20, 10, 5, 1

#include<stdio.h>
int main()
{ 
  
	int money,num;
	printf("请输入您乘坐的站数和钱数:");
	scanf("%d%d",&num,&money);
// switch(num)
// { 
  
// case 1:printf("2",money);break;
// case 2:printf("2",money);break;
// case 3:printf("2",money);break;
// case 4:printf("2",money);break;
// case 5:printf("2",money);break;
// case 6:printf("2",money);break;
// case 7:printf("3",money);break;
// case 8:printf("3",money);break;
// case 9:printf("3",money);break;
// case 10:printf("3",money);break;
// default:printf("4",money);
// 
// }
	if(num<=6)
	{ 
  
		printf("您需要支付2元。");
		switch(money)
	{ 
  
	case 100:printf("找您50*1+20*2+10*1+5*1+1*3=98元");break;
	case 50 :printf("找您20*2+5*1+1*3=48元"); break;
	case 20 :printf("找您10*1+5*1+1*3=18元");break;
	case 10 :printf("找您5*1+1*3=8元");break;
	case 5 :printf("找您1*2=2元");break;
	default :printf("你已投币两元");
	}
		 
	}
	else if(num<=10 && num>6)
	{ 
  
		printf("您需要支付3元。");
		switch(money)
	{ 
  
	case 100:printf("找您50*1+20*2+10*1+5*1+1*2=97元");break;
	case 50 :printf("找您20*2+5*1+1*2=47元"); break;
	case 20 :printf("找您10*1+5*1+1*2=17元");break;
	case 10 :printf("找您5*1+1*2=7元");break;
	case 5 :printf("找您1*3=3元");break;
	default :printf("你已投币三元");
	}
	}
	else if(num>10)
	{ 
  
		printf("您需要支付4元。"); 
		switch(money)
	{ 
  
	case 100:printf("找您50*1+20*2+10*1+5*1+1*1=96元");break;
	case 50 :printf("找您20*2+5*1+1*1=46元"); break;
	case 20 :printf("找您10*1+5*1+1*1=16元");break;
	case 10 :printf("找您5*1+1*1=6元");break;
	case 5 :printf("找您1*4=4元");break;
	default :printf("你已投币四元");
	}

  }
	else
		printf("erro!");
	 

//switch(money)
//{ 
  
// case 100:printf("50*1+20*2+10*1+5*1+1*3=98元");
// case 50 :printf("20*2+5*1+1*3=48元"); 
// case 20 :printf("10*1+5*1+1*3=18元");
// case 10 :printf("5*1+1*3=8元");
// case 5 :printf("1*2=2元");
// default :printf("你已投币两元");
//}
//
//switch(money)
//{ 
  
// case 100:printf("50*1+20*2+10*1+5*1+1*2=97元");
// case 50 :printf("20*2+5*1+1*2=47元"); 
// case 20 :printf("10*1+5*1+1*2=17元");
// case 10 :printf("5*1+1*2=7元");
// case 5 :printf("1*3=3元");
// default :printf("你已投币三元");
//}
//
//switch(money)
//{ 
  
// case 100:printf("50*1+20*2+10*1+5*1+1*1=96元");
// case 50 :printf("20*2+5*1+1*1=46元"); 
// case 20 :printf("10*1+5*1+1*1=16元");
// case 10 :printf("5*1+1*1=6元");
// case 5 :printf("1*4=4元");
// default :printf("你已投币四元");
//}

	return 0;
	}
THE END

发表回复